هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران

هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران در تاریخ 28 تا 31 تيرماه 1395 در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار مي شود.
امتیاز این نمایشگاه به نام انجمن سنگ ایران و برگزاری آن برعهده شرکت روشان روز (مرکز اطلاعات سنگ ایران) است.
انجمن سنگ ایتالیا به عنوان یکی از معتبرترین تشکلهای سنگی دنیا به عنوان شریک خارجی در کنار صاحب امتیاز و مجری در برگزاری این نمایشگاه حضور فعال خواهد داشت.
برنامه ریزی گسترده ای برای اجرای متفاوت این نمایشگاه انجام شده است تا با حضور حداکثری و معرفی واحدهای برتر صنعت سنگ ایران و برگزاری دوره های آموزشی مختلف جایگاه منحصر به فرد سنگ در معماری معرفی گردد.
ایجاد ارتباط موثر بین صنعت سنگ و هنرمندان معمار از طیف دانشگاه و بازار از اهداف اصلی این نمایشگاه است.
از تخت جمشید به عنوان یکی از قدیمیترین آثار بین المللی و شناخته شده تا برج آزادی از نمونه کارهای موفق این ارتباط می باشد.

 

Pyramid-News5