نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان – اردیبهشت 96

6

 

محورهاي همايش:
*حوزه شهرسازی:
شهرسـازی دانش بنیان
طراحی شــهری دانش بنیان
برنامه ریزی شهــری دانش بنیان
برنامه ریزی منطــقه ای دانش بنیان
مدیریت شــهری دانش بنیان
بازآفرینی شهری و نوســـازی دانش بنیان
بازسازی و بهســازی شهری دانش بنیان

*حوزه معماری :
معـماری دانش بنیان
منظر شـهری دانش بنیان
مـماری هویت گرا و دانش بنیان
معماری و شـهر دانش بنیان

محورهاي همايش

برگزار كنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: پایان اسفند 1395
تاريخ برگزاري همايش: سوم اردیبهشت 1396

سايت همايش:  www.confuakb.ir
آدرس دبيرخانه: تهران، حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان ابن سینا، طبقه چهارم، دانشکده هنر و معماری
محل برگزاري: تهران – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
ایمیل:  confuakb.ir@2017