معماری داخلی خاص دفتر اداری Sopexa


در ذیل شاهد تصاویری از معماری داخلی خاص و زیبای دفتر اداری Sopexa در پاریس- کشور فرانسه هستید که در سال 2018 با هنر و خلاقیت تیم طراحی آن از شرکت CD&B ظرف مدت 3 ماه با موفقیت به پایان رسید.
CD&B برای دیزاین فضای اداری فوق در گام نخست اهداف و انتظارات کارفرما را از تغییر دکوراسیون این محیط مدنظر قرار داد و در مراحل بعد با اصلاح ساختار روشهای مدیریتی با خلق دفاتر انعطاف پذیر و مناطق کاری با تقویت حس همکاری و تسهیل شرایط کار ما بین کارکنان و گروه های کاری در این مجموعه توانست رضایت کارفرما را جلب نموده و طرح ماندگاری را به نام خود ثبت نماید.
برای طراحی و اجرای معماری داخلی حرفه ای و چشمگیر فضای اداری شرکت خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-760(1).docx

Pyramid_T-760(2).docx

Pyramid_T-760(3).docx

Pyramid_T-760(4).docx

Pyramid_T-760(5).docx

Pyramid_T-760(6).docx

Pyramid_T-760(7).docx

Pyramid_T-760(8).docx

Pyramid_T-760(9).docx

Pyramid_T-760(10).docx

Pyramid_T-760(11).docx

Pyramid_T-760(12).docx

Pyramid_T-760(13).docx

Pyramid_T-760(14).docx

Pyramid_T-760(15).docx