دیکوریشن منزل مدرن

 

در دیکوریشن این منزل زیبا که به سبک مدرن دیزاین شده است توسط  Melina Divani انجام گرفته و موردی که بسیار در آن مشهود است سایه خاکستری در کل فضا می باشد که احساس شمال اروپا را در فرد القا می کند که این امر باعث ایجاد حس هماهنگی و تعادل در کل محیط منزل گشته است.در ذیل تصاویری از زوایای مختلف دیکوریشن این منزل زیبا را آماده کردیم که نظر شما را به مشاهده آنها جلب می نماییم.

برای طراحی و اجرای تخصصی دیکوریشن منزل خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.

Pyramid_T-330(1)

Pyramid_T-330(2)

Pyramid_T-330(3)

Pyramid_T-330(4)

Pyramid_T-330(5)

Pyramid_T-330(6)

Pyramid_T-330(7)

Pyramid_T-330(8)

Pyramid_T-330(9)

Pyramid_T-330(10)

Pyramid_T-330(11)

Pyramid_T-330(12)

Pyramid_T-330(13)

Pyramid_T-330(14)

Pyramid_T-330(15)

Pyramid_T-330(16)

Pyramid_T-330(17)

Pyramid_T-330(18)