دیوارهای جداکننده چوبی و نقش آن در دکوراسیون داخلی

pyramid_t-32-1

 

همیشه برای تفکیک فضاهایی مانند اتاق خواب و یا جداسازی دو اتاق نشیمن از یکدیگر نیاز به استفاده از دیوار و درب های ثابت نیست.گاهی با کمی خلاقیت و ابتکار عمل و البته سلیقه و تفکر منطقی طراح و با استفاده از جداکننده های چوبی می توان محیطی زیبا،خاص و کاربردی را بوجود آورد که در صورت نیاز به فضایی بزرگ تر می توان آنها را حذف نمود.

pyramid_t-32-2

pyramid_t-32-3

pyramid_t-32-20

pyramid_t-32-4

pyramid_t-32-0005

pyramid_t-32-005

pyramid_t-32-05

pyramid_t-32-5

pyramid_t-32-00006

pyramid_t-32-0006

pyramid_t-32-006

pyramid_t-32-06

pyramid_t-32-7

pyramid_t-32-8

pyramid_t-32-15

pyramid_t-32-16

pyramid_t-32-17

pyramid_t-32-18

pyramid_t-32-19