دکوراسیون داخلی شیک شرکت فناوری اطلاعات Nordea


شرکت فناوری اطلاعات Nordea که در Gdynia- کشور لهستان واقع گردیده در سال 2018 به منظور داشتن ساختمان اداری مدرن و تمایل این مجموعه به تکامل و توسعه شرکت خود اقدام به انتخاب شرکتWorkplace Solutions جهت طراحی و اجرای معماری داخلی این فضای داخلی نمودند.
تیم طراحی با تاکید بر نیازهای اولیه و اساسی شرکت Nordea که شامل طراحی انعطاف پذیر و راحت همراه با قابلیت، اعتبار، آسایش و کیفیت کار بوده است گام های نخست را با دقت و اهمیت به آیتم های فوق برداشت و در نتیجه این دیزاین ایده آل در محیط اداری Nordea رقم خورد.تصاویر به اشتراک گذاشته شده ذیل گویای مطلب می باشند.
برای طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی شیک و اصولی شرکت خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-723(1).docx

Pyramid_T-723(2).docx

Pyramid_T-723(3).docx

Pyramid_T-723(4).docx

Pyramid_T-723(5).docx

Pyramid_T-723(6).docx

Pyramid_T-723(7).docx

Pyramid_T-723(8).docx

Pyramid_T-723(9).docx

Pyramid_T-723(10).docx

Pyramid_T-723(11).docx

Pyramid_T-723(12).docx

Pyramid_T-723(13).docx

Pyramid_T-723(14).docx

Pyramid_T-723(15).docx

Pyramid_T-723(16).docx

Pyramid_T-723(17).docx

Pyramid_T-723(18).docx

Pyramid_T-723(19).docx

Pyramid_T-723(20).docx

Pyramid_T-723(21).docx

Pyramid_T-723(22).docx

Pyramid_T-723(23).docx

Pyramid_T-723(24).docx

Pyramid_T-723(25).docx

Pyramid_T-723(26).docx

Pyramid_T-723(27).docx

Pyramid_T-723(28).docx

Pyramid_T-723(29).docx

Pyramid_T-723(30).docx